حسابداری هزینه

حسابداری هزینه، هدف این نوع حسابداری، جمع آوری هزینه های تولیدی سازمان با ارزیابی هزینه های وودی هر مرحله از تولید و نیز شامل انواع هزینه های ثابت مانند استهلاک تجهیزات سرمایه می باشد.

تعریف حسابداری شرکت

تعریف حسابداری شرکت، این نوع حسابداری به منظور استخراج و بررسی داده های مالی یک شرکت و ترازنامه مالی یک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

بودجه بندی در حسابداری

بودجه بندی در حسابداری، یکی از عوامل موفقیت در عملکرد مالی شرکت ها، مبحث بودجه بندی می باشد.

تراز پرداخت در حسابداری

تراز پرداخت در حسابداری، برای ثبت معاملات در یک سیستم حسابداری دو طرفه که در آن هر معامله و داد و ستدی مانند تعویض هر چیز با چیز دیگر به صورت بدهکار و بستانکار از تراز پرداخت حسابدرای استفاده می شود.

بدهی ها در حسابداری

بدهی ها در حسابداری، بدهی عبارت است از مقدار پولی که یک شرکت باید به شرکتی دیگر بپردازد.