بدهی ها در حسابداری

بدهی ها در حسابداری، بدهی عبارت است از مقدار پولی که یک شرکت باید به شرکتی دیگر بپردازد.