تعریف حسابداری شرکت

تعریف حسابداری شرکت، این نوع حسابداری به منظور استخراج و بررسی داده های مالی یک شرکت و ترازنامه مالی یک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

این شرکت ها ممکن است دولتی و یا خصوصی باشند. حسابداری تمامی هزینه ها، درآمدها، حقوق و دستمزد یک شرکت را در بر می گیرد.


عملکرد حسابداری شرکتی


حسابداری به مجموعه فعالیت های حسابداری گفته می شود که در آن با استفاده ار تحلیل داده های مالی می توان به سود و یا زیان شرکت پی برد. به طور مثال مسئولان حسابداری شرمت در روند یک داد و ستد مالی با دیگر موسسه ها و شرکت ها قادر به تشخیص ادامه فعالیت و یا عدم ادامه آن فعالیت مالی می باشند. از دیگر وظایف حسابداری شرکت پیش بینی، تجزیه و تحلیل، افزایش سرمایه، و کلیه ارزش گذاری ها بر روی دارای های یک شرکت می باشد.


عملکرد حسابداری مدیریت


حسابداری مدیریت، تجزیه و تحلیل مالی شرکت را در یک بخش و یا محصول شرکت را بر عهده دارد. مدیران یک شرکت نیاز به یک راهنما برای تشخیص اینکه آیا فعالیت هایشان منجر به سود می شود یا خیر دارند. حسابداری مدیریت با توجه به تحلیل داده هایی که که توسط حسابداری شرکتی ارائه می شود، تصمیمات لازم را اتخاذ می کنند. به عبارتی مسئولان مالی داده های مالی را بررسی می کنند اما حسابداری مدیریت، تمامی عوامل مربوط به بازدهی کارکنان ، تغییرات بازار را مورد بررسی قرار می دهند. ترکیب این دو شیوه حسابداری، باعث می شود سازمان ها را در تصمیم گیری درست راهنمایی کند و آنها را دراقداماتی که باعث افزایش بهره وری شرکت ها می شود راهنمایی می کنند.

نتیجه پایانی:


به دلیل هم پوشانی وسیعی که بین دو حسابداری شرکتی و حسابداری مدیریتی وجود دارد سبب همکاری و ارتباط تنگاتنگی بین حسابداران مالی و مدیران مالی شرکت ها خواهد شد، که این ارتباط در نهایت به نفع سازمان خواهد بود.