تراز پرداخت در حسابداری
تراز پرداخت در حسابداری

تراز پرداخت در حسابداری، برای ثبت معاملات در یک سیستم حسابداری دو طرفه که در آن هر معامله و داد و ستدی مانند تعویض هر چیز با چیز دیگر به صورت بدهکار و بستانکار از تراز پرداخت حسابدرای استفاده می شود.

یک اساس کلی در تراز پرداخت به این صورت است که ورودی های نقدی بستانکار و خروجی های نقدی بدهکار در نظر گرفته می شوند.

تعریف تراز پرداخت

به عنوان سندی است که معاملات و مبادلات اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور با خارج به صورت منظم در مدت زمان یک سال در آن ثبت خواهد شد.

 

انواع حساب در تراز پرداخت

 

حساب جاری: در این حساب، تجارت انجام شده بر روی کالا و خدمات و نیز مبادله هدایای بین کشورها می پردازد. در صورتی که یک کشور کالای تجاری خود را به فروش برساند صادرات خود را گسترش داده است. صادرات سبب کاهش در دارایی ها خواهد شد. هنگامی که کشوری اقدام به خرید کالای خارجی کند واردات خود را افزایش داده است. در این صورت با کاهش وجوه نقد و افزایش دارایی ها مواجه خواهیم بود.

حساب سرمایه: حساب سرمایه تمامی دارایی ها و بدهی ها را در سطح بین المللی ثبت می کند. حساب سرمایه خود به سه قسم سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذاری در پورتفیلو و سرمایه گذاری های خصوصی در کوتاه مدت دسته بندی می شوند.

حساب اندوخته های رسمی: این نوع حساب، به ثبت تغییرات دراندوخته های بین المللی که مالک مقامات پولی کشورها هستند را در یک دوره معین می پردازد. به طور معمول، کالاها و ارزهای خارجی قابل تبدیل اندوخته های ارزی دارایی های مالی می باشند که بر مبنای واحد پول مثل دلار ارزش گذاری می شوند. هر گونه افزایشی در دارایی های سرمایه به عنوان مصرف وجوه می باشد. در صورتی که دارایی های سرمایه کاهش یابند، منجر به افزایش وجوه خواهد شد.

 

نتیجه پایانی:

 

چنانچه تراز پرداخت کشوری مثبت باشد به این منظور است که آن کشور کالای بیشتری را صادر کرده و کالای کمتری وارد شده است و یا به بیانی دیگر، کالاهای صادراتی بیشتر از کالاهای وارداتی می باشد.