مراحل حسابداری شرکت های خدماتی
مراحل حسابداری شرکت های خدماتی

مراحل حسابداری شرکت های خدماتی، چرخه حسابداری در طول دوره مالی شامل مراحل جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، ثبت معاملات در دفاتر روزنامه و انتقال اقلام به دفاتر کل حسابداری است. در پایان هر ماه مرحله تهیه تراز آزمایشی صورت گرفته و در پایان سال مالی مراحل 6 تا 10 یعنی تهیه کاربرگ، تهیه صورت های مالی، اصلاح حساب های دفاتر کل، بستن حساب های موقت و تهیه تراز آزمایشی نهایی انجام می پذیرد.

مراحل حسابداری شرکت های خدماتی

ثبت معاملات: 

در مرحله اول کلیه فعالیت های مالی و داد و ستد ها به طور مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در برگی که سند حسابداری نامیده می شود وارد می شوند، سپس گزارش این فعالیت ها به ترتیب در دفاتری موسوم به دفاتر روزنامه ثبت می شوند.

طبقه بندی: 

طبقه بندی شامل انتقال داده های ثبت شده در دفتر روزنامه به دفتر دیگری به نام دفتر کل است. زمانی که نتایج  فعالیت های مالی شرکت به این صورت طبقه بندی و مرتب می شوند فهم آنها برای مدیران و روسای شرکت ها و سایر افراد علاقمند آسان تر خواهد شد.

تلخیص: 

همانطور که از اسمش پیداست در مرحله تلخیص، داده های فعالیت های شرکت خلاصه شده و به صورتی تنظیم می شود که حداکثر اطلاعات لازم را به بیان ساده و خلاصه در اختیار قرار دهد. صورت حساب هایی که در این مرحله تهیه می شوند عبارتند از: تراز آزمایشی و کاربرگ.

صورت های مالی: 

مهم ترین خروجی یک سیستم حسابداری، صورت های مالیتهیه شده آن سیستم است. در حسابداری خدماتی صورت های مالی در چهار نوع ارائه می شوند که حاوی اطلاعاتی در رابطه با وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی شرکت می باشند (لازم به ذکر است که هر یک از صورت های مالی باید دارای مشخصه هایی از جمله نام واحد تجاری، عنوان و تاریخ صورت مالی و بدنه صورت مالی باشد). این چهار نوع صورت مالی به شرح زیر اند:

1-  صورت سود و زیان

صورت سود و زیان گزارشی از درآمدها و هزینه های شرکت در طی دوره زمانی معینی مثل یک سال یا شش ماه می باشد. مهم ترین بخش اطلاعاتی شرکت که سود ویژه آن است در صورت سود و زیان قید می شود. سود ویژه عبارت است از مازاد درآمد بر هزینه شرکت و به مراتب زیان ویژه نیز مازاد هزینه بر درآمد شرکت تعریف می شود.

2-  صورت حساب سرمایه

گزارش تغییرات در سرمایه شرکت در دوره زمانی مشخصی (یک سال، نه ماه، …) را صورت حساب سرمایه شرکت گویند. اقلام تشکیل دهنده صورت حساب سرمایه عبارتند از: سرمایه ابتدای دوره، سرمایه گذاری های مجدد، برداشت های صاحب شرکت و سود یا زیان ویژه شرکت که در صورت سود و زیان محاسبه شده است. د رنهایت صورت حساب سرمایه نشان دهنده سرمایه انتهای دوره شرکت خواهد بود.

3- ترازنامه

ترازنامه لیستی از دارایی ها، بدهی ها و سرمایه شرکت در تاریخ مشخصی است که عموما این تاریخ آخر ماه یا سال مالی می باشد. به طور مثال ترازنامه شرکت خدماتی همانند عکسی است که در تاریخ مشخصی از شرکت خدماتی گرفته می شود. ترازنامه که به آن صورت وضعیت مالی نیز گفته می شود شامل موارد دارایی های جاری و ثابت، بدهی های جاری و غیرجاری و سرمایه صاحب یا صاحبان شرکت است.

4- صورت گردش وجه نقد

این صورت مجموعه ای از دریافتی ها و پرداختی های شرکت در طی یک سال مالی را ارائه می دهد. صورت گردش وجه نقد در حسابداری خدماتی شامل 1- گردش وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی، 2- گردش وجوه حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری و 3- گردش وجوه حاصل از فعالیت های تامین مالی می باشد که بالنتیجه وجه نقد پایان دوره را عرضه خواهد کرد.