دادرسی مالیاتی چیست؟ پشتیبانی مالیاتی چیست؟
دادرسی مالیاتی چیست؟ پشتیبانی مالیاتی چیست؟

دادرسی مالیاتی چیست؟ پشتیبانی مالیاتی چیست؟، پشتیبانی مالیاتی و دادرسی مالیاتی هر دو از خدماتی هستند که توسط مشاورین مالیاتی ارائه می شوند. پشتیبانی مالیاتی مجموعه ای از خدمات مشاوره در زمینه امور مالیات است که به شرکت ها و موسسات ارائه می شود تا از قوانین مالیاتی و صدماتی که ناآگاهی از آنان می تواند به کسب و کار وارد کند در امان باشند.

در زمینه پشتیبانی مالیاتی، مشاوران مالی کمک می کنند که کسب و کارها کمترین میزان از هزینه های مالیاتی را پرداخت کنند. البته کاهش هزینه های مالیاتی در چهارچوب قانون انجام می گیرد.

اما بحث دادرسی مالیاتی به بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی ارتباط دارد. در سال های اخیر که سیستم خود اظهاری برای پرداخت مالیات مودیان مالیاتی به کار گرفته شده، صاحبین کسب و کار خودشان باید براساس محاسبات انجام شده، میزان مالیات پرداختی خود را اظهار کنند. در بسیاری از موارد مالیات مشخص شده توسط کارشناسان امور مالیاتی رد می شود و مبلغ مالیات دیگری به جای آن تعیین می شود.

ممکن است مبلغ مالیات جایگزین بسیار زیاد باشد و هزینه های زیادی به صاحبین کسب و کار وارد نماید. در این شرایط صاحبین کسب و باید از اظهارنامه ای که ارسال کرده اند دفاع کنند تا مجبور به پرداخت هزینه های اضافی نباشند. بعد از اینکه برگ تشخیص مالیات به مودی ابلاغ شد، با اعتراض به آن فرآیند دادرسی مالیاتی شروع می شود.

مهلت اعتراض نیز تا 30 روز پس از ابلاغ به مودی مالیاتی است.

دادرسی مالیاتی توسط چه کسی انجام می شود؟

دادرسی مالیاتی فرآیندی است که امکان رسیدگی به آن توسط خود شخص حقیقی/حقوقی یا از طریق مشاوران (وکلای) مالیاتی امکان پذیر است. در پشتیبانی مالیاتی مشاوران مالیاتی تنها به ارائه مشاوره در این زمینه می پردازند، اما در زمینه دادرسی مالیاتی مشاوران باید با تسلط بر امور مالی و مسائل حقوقی سعی کنند که میزان مالیات مشخص شده را تا حد امکان کاهش دهند.

مشاور مالیاتی که فرآیند دادرسی مالیاتی را پیگیری می کند باید در زمینه پیگیری پرونده های مالیاتی تجربه زیادی داشته باشد تا بتواند به خوبی از پس این امر برآید. همچنین لازم است این افراد بر قوانین و بخش نامه های جدید آگاه باشند و از آیین نامه مالیاتی و استانداردهای سازمان حسابرسی آگاهی کافی داشته باشند.

وکلای مالیاتی از نظر قانون به درجه وکالت نیازی ندارند و می توانند با دریافت وکالت نامه به امور دادرسی مالیاتی رسیدگی کنند.

با توجه به اینکه متخصصین مشاوره مالیاتی تجربه زیادی در این زمینه دارند و به چم و خم این مسیر تسلط دارند، پیشنهاد ما برای پیروزی در مراحل دادرسی مالیاتی استفاده از خدمات این مشاورین است.