آموزش شیوه های کنترل در حسابداری
آموزش شیوه های کنترل در حسابداری

آموزش شیوه های کنترل در حسابداری ، برای اینکه ثبت های حسابداری تحت کنترل باشند و از صحت ثبت آنها اطمینان حاصل شود باید با شیوه های کنترل حسابداری آشنا باشید. یکی از این راهها تراز آزمایشی می باشد.

به طور مثال در صورتی که ثبتها اشتباه شده باشند هنگامی که تراز آزمایشی گرفته می شود، ماهیت هایی مانند صندوق و هزینه و بانک، همگی باید بدهکار و حساب پرداختنی بستاکار می باشند، چنانچه حساب ها به این شکل نباشند حسابدار اشتباه کرده است.


کنترل حساب بانک


برای این منظور لازم است حسابدار هر روز پرینت بانکی در اختیار داشته باشد تا بتواند مانده های بانک را کنترل نماید. ورودی ها و خروجی ها با پرینت بانکی باید چک شود چنانچه در پرینت بانکی ورودی نداشته باشیم لازم است اصلاح شود. در ضمن باید آگاه باشیم ورودی ما چه بوده که از قلم افتاده و یا به حسابدار گزارش داده نشده است. حسابدار باید پیش از انجام کار در روز، بانک را تراز کرده و مانده آن باید دقیقا از لحاظ ورودی و خروجی یکی باشد و در غیر این صورت اصلاح حساب بانکی زده شده و ثبت های اصلاحی را بزنیم.


کنترل حساب صندوق


چنانچه شرکت صندوقدار باشد لازم است روزانه به حسابدار گزارش مانده دهد و به صورت خودکار مانده با صندوق چک می شود. در صورتی که مانده مغایر بود در ابتدا لازم است اسناد توسط حسابدار چک شده در صورتی که اشتباه باشد، اصلاح شده و در صورتی که صندوق دار خطا کرده باشد باید آن را اصلاح کند.
در مورد حساب هاب دریافتنی مانند چک های دریافتنی دو حالت وجود دارد به این صورت است که چک ها یا در حساب بانکی و یا در کنار صندوق می باشد. برای اینکه موجودی چک ها را داشته باشید باید فیش های بانکی را کنترل کنید. به عبارتی فیش یک ابزار کنترلی می باشد و چک هایی که در صندوق وجود دارد باید در دفتر چک ثبت شود.


نتیجه پایانی


یکی از وظایف مهم حسابداران کنترل ثبت های انجام شده در حسابداری می باشد. چرا که در صورت بروز خطا و اشتباه پیامدهای ناگواری برای سازمان در پی خواهد داشت و اعتماد و اطمینان به آن حسابدار از بین خواهد رفت.