مرزبندی ذینفعان از گزارشهای مالی
مرزبندی ذینفعان از گزارشهای مالی

در برداشتها از انواع نظام حسابداری ( حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت ) انتهای عبارات با  جمله بمنظور ارائه انواع گزارشات به استفاده کنندگان از گزارشهای مالی بمنظور تصمیم گیری مواجه خواهیم شد.

مرزبندی ذینفعان از گزارشهای مالی

مرزبندی ذینفعان از گزارشهای مالی

صرفنظر از فلسفه وجودی انواع نظامهای حسابداری و همچنین مکانیزم اجرایی هر یک از آنها میتوانیم، در تعامل با اهداف از پیش تعیین شده برای هر یک از آنها تمامی موجودیت حسابداری به عنصری بنام استفاده کننده آن منتهی می گردد.از همین رو در تمامی تئوریهای حسابداری با استفاده کنندگان مواجه میشویم.استفاده کنندگان درون سازمانی  و استفاده کنندگان برون سازمانی بر خلاف باور خیلی از کارشناسان که معتقد به این هستند که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی صرفا ذینفعان آن واحد تجاری هستند در تعیین مرزبندی ذینفعان بایستی نظام حسابداری را خیلی فراتر از ذینفعان با مراد بر اینکه مستقیما در منافع و مخاطرات واحد تجاری سهیم هستند گام برداریم.

علاقمندی ذینفعان به گزارشهای مالی بخشی بصورت ارادی و بخشی دیگر بصورت غیر ارادی است.

علاقمندی به گزارشهای مالی بصورت ارادی : 

آن بخش که علاقمندی به صورت ارادی است بطور یقین باز خواهد گشت به منافع استفاده کنندگان از عملکرد واحد تجاری. بعبارت دیگر با در نظر گرفتن سمت راست صورت وضعیت مالی یا همان ترازنامه یعنی اعتباردهندگان و صاحبان سرمایه بعنوان تامین کنندگان منابع مالی ، طبیعی است که ایجاد اطمینان و همچنین تضمین از بازگشت منابع تخصیص داده شده چه در قالب اعتبار و چه در قالب سرمایه به انضمام عایدی هر یک از آنها در قالب بهره و سود سرمایه ، همواره مورد تاکید از سوی این دسته از ذینفعان گزارشگری مالی بوده است.

علاقمندی به گزارشهای مالی بصورت غیر ارادی : 

در بیان علاقمندی استفاده کنندگان از گزارشهای مالی مستقیما به چارچوب نظری گزارشگری مالی می توان استناد نمود. اصولا یکی از پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت گزارشگری مالی قابلیت مقایسه ای بودن تمامی گزارشهای مالی است.

قابلیت مقایسه بخشی جنبه تاریخی داشته و در درون واحد تجاری اتفاق می افتد . یعنی مقایسه اقلام تشکیل دهنده گزارشهای مالی با سنوات قبل و در درون واحد تجاری و بخشی دیگر از قابلیت مقایسه ای بودن با میگردد به مقایسه واحد تجاری با محیط بیرونی خود یعنی واحد های تجاری مشابه با واحد تجاری انتشار دهنده گزارشهای مالی.

نتیجه موضوع اینطور معنا می شود که  تمامی آحاد درون جامعه و حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی هر جامعه ، بصورت غیر ارادی در گزارشهای مالی واحد تجاری ذینفع می باشند و همین موضوع باعث گردیده است تا تئوریسین های حسابداری در تبیین استانداردهای حسابداری با وسواس زیاد عمل نمایند.

شاید بتوان اعتراف نمود که گستردگی دامنه ذینفعان از اطلاعات و گزارشهای مالی هنوز جای زیادی برای انجام انواع تحقیقات و پژوهش های تخصصی را در این حوزه برای پژوهشگران حسابداری باز گذاشته است.