اصول اساسی حسابداری
اصول اساسی حسابداری

اصول اساسی حسابداری ، حسابداری رشته ای است که در آن اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی ثبت و نگهداری می شود. حسابداران شرکت ها گزارشات مالی را تهیه می کنند و اطلاعات آن را در اختیار صاحبان سرمایه قرار می دهند.

در واقع حسابداری، پروسه ای است که در آن اطلاعات مالی شرکت ها اندازه گیری، ثبت و گزارش گیری می شود. این امر باعث می شود تا مدیران و صاحبان کسب و کار به راحتی بتوانند تصمیم گیری کنند.برخی از مفاهیم حسابداری :


- نهاد صنعتی : دسته ای از واحد های اقتصادی هستند که قعالیت های مشابهی انجام می دهند. مانند صنعت خودرو سازی
- رویداد مالی : هر رویدادی که باعث شود وجه نقد وارد شرکت شود یا از آن خارج گردد، رویداد مالی نامیده می شود. مانند پرداخت دستمزد
- دوره مالی : مدت زمانی است که در آن، وضعیت سود و زیان واحدهای اقتصادی بررسی می شود و در گزارش های مالی ثبت می گردد.اصول حسابداری :


رویدادهای حسابداری بر اساس اصول و استانداردهایی صورت می گیرد. این اصول شامل موارد زیر می باشد.
- اصل بهای تمام شده (Historical cost principle): بر طبق این اصل، ثبت رویدادهای مالی و حسابداری بر اساس قیمت صورت می گیرد.
- اصل تطابق هزینه ها با درآمدها (Matching principle) : این اصل با عنوان اصل همزمانی هم شناخته می شود. در این اصل تمرکز بر روی پروسه اندازه گیری سود می باشد و هزینه ها و درآمدهای هر دوره مالی در یک جا ثبت می شود.
- اصل تحقق درآمد ( Revenue- Recognition principle): بر اساس این اصل، درآمد های ناشی از فروش کالا و محصولات در زمان فروش یا تحویل آنها تعیین می شود. همچنین درآمدهای حاصل از خدمات در زمان ارائه خدمت شناسایی می شود.
- اصل افشا (Full Disclosure principle): بر طبق این اصل، بایستی تمام واقعیت ها و رویدادهای مالی به صورت کاملا شفاف گزارش شود.